Requirements for Rank

Most katas listed below can be viewed in the Photo Gallery/Video section

Kata

Time

Class Hours

 

 

 

Yellow Belt (Shichikyu)

3 months

29

Omoto Ten

 

 

Karumpha

 

 

Shorei 1 (optional)

 

 

 

 

 

Green Belt (Rokkyu)

15 months

144

Neko Buto Ich

 

 

Pinan Ich

 

 

National Dance

 

 

Gaki Sei

 

 

Tai Ichi Gedan

 

 

Shorei 2 (optional)

 

 

Shorei Geri Waza (optional)

 

 

 

 

 

Blue Belt (Gokyu)

24 months

230

Neko Buto Ni

 

 

Neko Buto San

 

 

Neko Buto Yo

 

 

Neko Buto Go

 

 

Shorei 3 & 4 (optional)

 

 

Pinan Ni

 

 

Pinan San

 

 

Pinan Yo

 

 

Pinan Go

 

 

 

 

 

Purple Belt (Yonkyu)

33 months

316

Saifa

 

 

Anaku

 

 

Neko Buto Twelve

 

 

 

 

 

Brown Belt (Sankyu, Nikyu, Ikkyu)

42 months

400

Bassai Dai

 

 

Naifunchin

 

 

Seenchin

 

 

 

 

 

Black Belt (Shodan)

60 months

580

No Hi

 

 

Nandan Sho

 

 

Kan Ku Sho

 

 

Tensho

 

 

 

 

Required

Black Belt (Nidan)

 

class hours

Go Pei Sho

 

are based on

Sei Pai

 

80 %

Dan Enn Sho

 

attendance.