Ohio Shorei Seminar 6/23/2002

Page 1- Kata Review